Chin Refugee Committee Delhi

Advocacy and help for Chin refugees in Delhi

CRC Monthly News (January 2011)

Posted by crcnewdelhi on January 23, 2012

CRC မွ DAYCARE (၂) ခု ဖြင့္လွစ္မည္
၂၄.၁၁.၂၀၁၁CRCႏွင့္UNHCRေတြ့ဆုံသည္ေန့တြင္UNHCRမဟာမင္းၾကီးမွCRCသုိ့ေန့ကေလးထိန္းေက်ာင္းႏွစ္ခုေပးရန္သေဘာတူလက္ခံပါ သည္။၁.၁၂.၂၀၁၁CRCECအစည္းမေ၀းမွလည္းထုိေန့ကေလးထိန္းေက်ာင္းအားဟာစတားတြင္တခုထားရန္ႏွင့္ဂ်ာနကီးယားတြင္တခုထားရွိရန္သေဘာတူဆုံးျဖတ္ျပီးျဖစ္သည္။ဤေန့ကေလးထိန္း ေက်ာင္းသည္ ကေလးထိန္းေပးမ့ဲ လူမရွိ၍ အခက္အခဲေရာက္ေနေသာမိဘမ်ားမွမိမိတုိ႔ကေလးမ်ားကုိသြားေရာက္အပ္ႏွံ၍စိတ္သက္သာစြာအလုပ္လုပ္ကုိင္နုိင္ရန္စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။သုိ့ေသာ္ဤေန့ကေလးထိန္းေက်ာင္းသုိိ့အပ္ႏွံရမည့္ကေလးအသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ မွာ(၅)ႏွစ္ေအာက္ကေလးမွသာျဖစ္သည္။ဤေန့ကေလးထိန္းေက်ာင္းရွိျခင္းအားျဖင့္မိဘမ်ားအလုပ္မဆင္းႏုိင္၍ဝင္ေငြမရွိျခင္းေၾကာင့္ေငြေၾကးျပသနာအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသူအားလုံးအစဥ္ေျပေစမည္ျဖစ္သည္။ဤေန႔ကေလးထိန္း ေက်ာင္း ကုိမၾကာခင္ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္မည္ဟု ေမ်ွာ္လင့္္ရပါသည္။

CRC ေခါင္းေဆာင္မ်ားခရီးမွျပန္လည္ေရာက္ရွိ
ဒီဇင္ဘာ၁၂-၁၆ရက္ၾကားျပဳလုပ္ေသာ CNFအေရးေပၚ ညီလာခံသုိ႔ တတ္ေရာက္ေသာ CRC မွ ဥကၠဌ ႏွင့္ ဂုိေအာ္ဒီနဲတာ တုိ႔သည္ ၂၃.၁၂.၂ဝ၁၁ တြင္ ေဒလီျမိဳ႕သုိ႔ က်န္းမာစြာ ျပန္လည္ေ၇ာက္ရွိလာၾကသည္။ေဒလီမွCRC လူၾကီးမ်ားႏွင့္အတူဤညီလာခံသုိ႔တတ္ေရာက္သူ စုစုေပါင္း ၉ ဦးရွိပါသည္။ CNF ညီလာခံသည္ ယေန႕ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္အလြန္အေရး ၾကီးေၾကင္းႏွင့္၁၉၄၈ဖလမ္းျမိဳ႕တြင္က်င္းပေသ ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ားညီလာခံ ေနာက္ပုိင္း ျမိဳ႕နယ္စုံ ပါဝင္ျခင္းအမ်ားဆုံးႏွင့္လူဦးေ၇အမ်ားဆုံးျဖစ္ မည္ဟုခန္႔မွန္းရပါသည္။ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက ္ပုိင္း အစၥန္ဆုံး က်ီခါးမွ ဒီေတာင္ပုိင္း အစၥန္ဆုံး ပလက္ဝတုိ႕မွကုိယ္စားမ်ားစုံလင္စြာတတ္ေရာက္ၾကျပီး လူဦးေရ ၁၅၃ ဦး တတ္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ျပည္ေတာ္ျပန္ၾက
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အေျခအေနသည္အရင္ ထက္ဆာပါကမ်ားစြာေကာင္းလာဟုထုိင္းထင္ၾကပါသည္။ေဒၚစုပင္လ်ွင္ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္လက္တြဲလာသည္ကုိေတြ႔ရပါသည္။ျမန္မာျပည္သည္ ဒီမုိကေရစီႏူိင္ငံစစ္စစ္ျဖစ္လာရန္အေျခအေနသုိ႔ေရာက္ရွိသည္ဟုထင္ၾကေသာနယူးေဒလီေရာက္ခ်င္းဒုကၡသည္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားျပည္ ေတာ္ျပန္ၾကသည္ကုိေတြ႔ရွိရပါသည္။အရပ္ထဲမွရရွိေသာသတင္းအရဆုိလ်ွင္ယခုအထိခ်င္းဒုကၡ သည္(ေဒလီ)မွျပည္ေတာ္ခ်င္းျပည္နယ္သုိ႔ျပန္သြားသူစုစုေပါင္းမွာ(၅၀) ဦးနီးပါရွိျပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ထပ္ျပန္ရန္ရထားလက္မွတ္ျဖတ္ထားသူ မ်ားလည္းရွိေသးေၾကာငသတင္းရရွိပါသည္။ဤသုိ႔ျပည္ေတာ္ျပန္ၾကသူအမ်ားစုမွာဟာခါးေကာ္ျမဴနီတီမွ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ဟားခါး ေကာ္ျမဴနီတီေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ
ဟားခါးေကာ္ျမဴနီတီ၏၂၀၁၂ဥကၠ႒ႏွင့္အလုပ္အမွဳေဆာင္ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ပြဲကုိယၡဳလ(၂)ရက္တြင္ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပီးဆုံးေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။အဆုိပါေရြးေကာက္ပြဲမွေအာက္ပါဥကၠ႒အသစ္ႏွင့္အတြင္းေရးမွဳးကုိေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခ့ဲၾကပါသည္။
ဆလုိင္းဗ်က္ထာမြႊန္(ဥကၠ႒)ဖုန္း-၈၁၃၀၇၃၅၆၁၀
ဆလုိင္း က်ဲအုိလ်န္ထန္း (အတြင္းေရးမွဳး) ဖုန္း–

မသန္စြမ္းသူအရုိက္ခံ
ဇႏၷဝါရီလ၈ရက္ေန႔ညေန၅း၀၀ခန္႔တြင္District စင္တာမွျပန္လာေသာေမာင္ဟရဲထန္းႏွင့္အေဖၚသည္ဒီစၾတိတ္စင္တာမွ(၁၀)မိနစ္ခန္႔သြားျပီး ေနာက္ေဒသခံအေယာက္(၃၀)ခန္႔မွစီးနင္းလာ ေသာသုံးဘီးစက္ဘီးအားတားဆီး၍ရုိက္ၾကပါ သည္။မသန္စြမ္းသူျဖစ္ေသာ္လည္းမညွာမတာ ရုိက္ၾကပါသည္။သူ၌ပါလာေသာေငြ(၉)ေထာင္ ႏွင့္မုိဘုိင္းဖုန္းပါလုယူသြားၾကသည္။ျပီးေနာက္ေဒသခံမ်ားမွေျခခ်င္ျပန္လႊတ္ၾကသည္။ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာ UNHCR ဘက္သုိ႔ အေၾကာင္းၾကားျပီးျဖစ္ေသာ္လည္းယေန႔ထိကူညီေထာက္ပ့ဲမွဳတစုံတရာမရရွိေသးေၾကာင္းကံယာကံရွင္မွCRCသုိ႔ေျပာပါသည္။လူတုိင္းအျပင္ထြက္တုိင္းေငြမ်ားမ်ားယူေဆာင္မသြားၾကရန္သတိေပးလုိပါသည္။မီးမေလာင္ခင္တားဆုိသလုိျပသနာမ ျဖစ္မွီမိမိတုိ႔၏ကုိယ္စီသတိတရားရွိၾကရန္လုိအပ္ပါသည္။

ေမတၱာရပ္ခံျခင္း
ယၡဳတေလာResettlementေခၚယူေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍မဟာမင္းၾကီးေျပာျပခ်က္အရအဓိက ဦးစားေပးရမည္ကိစၥ (၂) ရရွိသည္။
(၁)က်န္းမာေရးႏွင့္(၂)လုံုျခဳံေရးကိစၥတုိ႔ျဖစ္သည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူတုိင္းမိမိတုိ႔ရ့ဲက်န္းမာေရးကိစၥ(အထူးသျဖင့္နာတာရွည္ေရာဂါသည္မ်ား)မ်ားႏွင့္မိမိတုိ႔၏လုံုျခဳံေရးကိစၥ(ေဒသခံကုလားလက္ခ်က္ခံရသူမ်ား)CRCသုိ႔အခ်ိန္မွီသတင္းေပးပုိ႔ၾကပါရန္ေမတၱရပ္ခံအပ္ပါသည္။သုိ႔ေသာ္ဤသုိ႔သတင္းမ်ားေပးပုိ႔ရာတြင္ခုိင္လုံေသာသက္ေသအေထာက္အ ထားမ်ား(ဝါ)စာရြက္စာတမ္းမ်ားတင္ျပႏုိင္မွသာ လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္းပါထပ္ဆင့္ေမတၱာရပ္ခံလုိပါသည္။

CRCႏွင့္မဟာမင္းၾကီးတုိ႔ေနာက္ဆုံးေတြ႔ဆုံးမွဴ၏ရလဒ္
ႏုိဝင္ဘာလ(၂၄.၂၅)ရက္ေန႔မ်ားတြင္CRCမွဖြ႔ဲစည္းထားေသာစုံစမ္းေရးေကာ္မီတီႏွင့္India UNHCRမွမဟာမင္းၾကီးႏွင့္အဖြ႔ဲတုိ႔ေတြ႔ဆုံေဆြး ေႏြးမွဳမွမဟာမင္းၾကီး၏ေျပာဆုိခ်က္မ်ားကုိတင္ျပရမည္ဆုိလ်ွင္၂၀၁၂ခုႏွစ္မွစ၍CRCမွၾကီးၾကပ္၍ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္း(၂)ခုဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္မ ဟာမင္းၾကီးမွခြင့္ျပဳလုိက္ပါသည္။သုိ႔ေသာ္ဤေနကေလးထိန္းေက်ာင္းသည္ကေလးလူဦေရအ ေယာက္(၂၀)ခန္႔သာထားႏူိင္မည္အကန္႔အသတ္ရွိေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းသာျဖစ္ပါမည္။ဤေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းသည္စာသင္ေက်ာင္းက့ဲသုိ႔ စာသင္ေပးျခင္းမဟုတ္ပဲ၊ကေလးထိန္းေပးမ့ဲလူမရွိ၍အခက္အခဲျဖင့္ရင္ဆုိင္ေနရေသာမိဘမ်ားအတြက္သာျဖစ္ေပမည္။ထုိမိသားစုမ်ားမွမိမိတုိ႔ရင္ေသြးငယ္မ်ားကုိလာေရာက္အပ္ႏွံ၍စိတ္ေအးစြာအလုပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေပမည္ျဖစ္သည္။ထုိေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းကုိဟားစတားရပ္ကြက္တြင္တခုထားရန္ႏွင့္က်န္တခုကုိမွူC1 ဘက္ဥ္ထားရွိရန္ CRC ECအစည္းအေဝးမွဆုံးျဖတ္ ျပီးျဖစ္သည္။ လက္ရွိ YMCA Tuition Centre မွာ YMCA Centre ဟုပင္ဆက္လက္ေခၚဆုိျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္RefugeesCentreဟုသာေခၚတြင္ေစရန္မွာၾကားခ့ဲသည္။၎RefugeesCentreမ်ားတြင္တက္ေရာက္လ်ွက္ရွိေသာကေလးအားလုံးသည္လည္း၂၀၁၂၂၀၁၃ပညာသင္ႏွစ္တြင္အားလုံးအစုိးရေက်ာင္းမ်ားတြင္မျဖစ္မေနနာမည္စာရင္းေပးသြင္းရုံမဟုတ္ပဲပုံမွန္တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။အစုိးရေက်ာင္းတြင္တက္ေရာက္သူကေလးမ်ားသာRefugee Centre(YMCAေက်ာင္း)တြင္လက္ခံသင္ၾကား ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္ဟု ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ယၡဳYMCACentreမ်ားတြင္တက္ေရာက္လ်ွးက္ရွိေသာကေလးအားလုံးေက်ာင္းဖြင့္သည္ကာလဇြန္ဇူလုိင္လတြင္အစုိးေက်ာင္းသုိ႔မျဖစ္မေနစာရင္းသြင္း၍တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။၂၀၁၂မွစ၍UNHCRရုံးသုိ႔လာေရာက္လုိသူမ်ားအတြက္ပုိ၍အစဥ္ေျပေစရန္အလုိ႔ဌါWomenCenter တြင္ဝန္ထမ္းအင္အားတုိးခ်ဲ႕ခ်ထားမည္ျဖစ္ သည္။ဤသုိ႔ဝန္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္ျခင္းအားျဖင္႔သာမန္UNHCRသုိ႔လာေရာက္ရန္မလုိအပ္ေတာ့ပဲ WomenCenterတြင္သာသြားေရာက္ ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။အကယ္၍အေရးေပၚကိိစၥ မ်ားအြင္ ၾကိဳတင္ ရက္ခ်ိန္းAppointment မ်ားကုိ Women စင္တာတြင္ ေတာင္းယူရမည္ ဟု လည္းေျပာၾကားသြားပါသည္။ထုိ႕အျပင္ UNHCR NewDelhiမွ၂၀၁၂ႏွစ္သစ္မွာမွစ၍ဒုကၥသည္မ်ားေစာင့္စားသည္႔ကိစၥအမ်ဳိးမ်ဳိးပုိလည္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္၍စိတ္ရွည္ရွည္ေစာင့္ေနၾကရန္မွာ ၾကားသြားပါသည္။

ေငြစကၠဳအတုမ်ားဖမ္းမိ
၁၂.၁.၂ဝ၁၂ညေန ၆နာညီခန္႕တြင္ စီသားပူရီး ရပ္ကြက္တြင္အိႏၵိယေငြစကၠဳတုမ်ားဖမ္းဆီးရည္ဟုသတင္းရွိပါသည္။အမွဳိက္ပစ္စည္ပင္သာယာ ေရးကားၾကီးေပၚတြင္အမွဳိက္ဟုထင္ရေလာက္ ေအာင္ေငြစကၠဳအတုမ်ားအျပည္႔တင္ေဆာင္ထားသည္႕ကားၾကီးတစီးသည္အမွဳိက္မ်ားစုံပုံရာေန ရာတြင္ရပ္နားထားပါသည္။ထုိအခုိက္ရဲမ်ားႏွင္႔ စစ္သားမ်ားရာက္ရွိလာရာ ထုိကားကုိ ဖမ္းဆီး ၍စစ္ၾကည္႕ရာ ေငြစကၠဳတုမ်ား ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း စီသားပူရီးမွမ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားမွေျပာျပသြား ပါသည္။

ခ်င္းဒုကၡသည္ႏွစ္ဦးကုလားလူငယ္မ်ားရုိက္
၁၂.၁.၂၀၁၂ ည ၁၁း၃၀ နာရီတြင္Hastal ရပ္ကြက္၌ေနတုိင္သူခ်င္းဒုကၡသည္၂ဦးျဖစ္ သည္။Cung Aung ႏွင္႔ Jehu တုိ႔ႏွစ္ ေယာက္ကုိ ကုလားလူငယ္မ်ားကစိတ္ေက်နပ္သည္အထိ ရုိက္ခဲ့ၾပေၾကာင္းမ်က္ျမင္သက္ေသတဦးမွ CRC သုိ႔ေျပာျပပါသည္။ျဖစ္ဖြားပုံမွာကုလားလူငယ္တ ဦးမွခ်င္းမ(ကုိယ္ဝန္၅လလြယ္ထားသူ)တဦးကုိမေကာင္းေသာမိန္းမလုိဆက္ဆံေျပဆုိသည္ကုိ ေယာက်ားျဖစ္သူကမေက်နပ္၍ပါးရုိက္ခဲ့သည္။ထုိသည္ကုိမေက်နပ္၍အေဖာ္မ်ားစုကာအရက္ ေသာက္ၾကျပီးပါးရုိက္သူခ်င္းလင္မယားအိမ္သုိ႔လာၾကသည္။အရက္မွုးကုလားလူငယ္မ်ား ေရာက္လာခ်ိန္္တြင္ထုိလင္မယားတုိ႔သည္အိမ္၌မရွိခုိက္ျဖစ္သည္။သုိ႔ေသာ္ကုလားလူငယ္မ်ားသညထုိအိမ္၌္ရွိေသာအျပစ္မရွိခ်င္းလူငယ္ႏွစ္ဦး CungAungႏွင္႔Jehuတုိ႔ကုိအားရပါးရရုိက္ၾက ေတာ့သည္။သံေခ်ာင္းမ်ားႏွင္႔ေၾကကုန္းကုိရုိက္သည္႕ဒဏ္ရာႏွင့္ေခါင္းကြဲဒဏ္ရာ၊ေရွ႕သြားတစ္ေခ်ာင္းၾကဳိးသည္အထိရုိက္ခဲ့ၾကေၾကာင္းၾကားသိရသည္။ဤအျဖစ္အပ်က္ကုိ ေျဖရွင္းေပးရန္ SLIC သုိ႕တုိင္ထား ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔က်င္းပေရးဆပ္ေကာ္မီတီဖြဲ႔စည္း
(၆၄)ႏွစ္ေျမာက္ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ကုိ ခါတုိင္းက့ဲသုိ႔စည္းကားသုိက္ျမဳိက္စြာက်င္းပႏူိင္ ရန္အတြက္ဇႏၷဝါရီလ(၉)ရက္ေန႔တြင္CHROရုံး ဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေရဆပ္ေကာ္မီတီိတရပ္ကုိေအာင္ျမင္စြာဖြဲ႔စည္းႏုိင္ခ့ဲေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္(၆၄) ႏွစ္ေျမာက္ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ကုိေဖေဖၚဝါရီလ (၂၀)ရက္ေန႔တြင္ရုိးရာအကအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္စည္း ကားစြာက်င္းပႏုိင္ရန္မွာမူလူတုိင္း၊မိသားစုတုိင္း၏ေငြေၾကးေပလွဴမွဳပြဲေန႔တြင္အားလုံးပူးေပါင္းပါ ဝင္မွဳသည္အေရးၾကီးဆုံးျဖစ္ေပမည္။ဒါ့ေၾကာင့္ လူတုိင္းမိမိတုိ႔တတ္ႏုိင္သည့္ဘက္မွပူးေပါင္းပါဝင္ၾကပါရန္ႏုိးေဆာ္အပ္ပါသည္။ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး ဆပ္ေကာ္မီတီမ်ားမွာေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါ သည္။
(၁) ဥကၠ႒ ဆလုိင္း- လုိင္ထာ
(၂) ဒု-ဥကၠ႒ ဆလုိင္း -ဘူႏုိင္း
(၃) အတြင္းေရးမွဴး ပူး- ဗန္မႊန္လ်ွန္
(၄)တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ပူး- လာလ္ရမ္းမြန္နာ
(၅) ဘ႑ထိန္း မုိင္- ေဆာမ္သဲ
(၆) ဖုိင္နင့္ အတြင္းေရးမွဴး မုိင္- ေဒါ့သ္လွယ္ပါရ္
ဖလမ္းယူနီယံေရြးေကာက္ပြဲျပီးဆုံး
၂ဝ၁၂ ဖလမ္းယူနီယံ ဦးေဆာင္ရန္အတြက္ ရြးေကာက္ပြဲကုိ၂၇.၁၁.၁ဝ၁၁စေနေန႔တြင္ BCRC ေဟာခန္းတြင္ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပီးစီးေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ဤရြးေကာက္ပြဲမွဥကၠဌအျဖစ္ ဆလွဳိင္းVL(VanLalThlan)ကုိ၎ အတြင္းေရးမွဳး အျဖစ္ေရာဘတ္ကုိ၎ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ သည္ဟုသတင္းရရွိသည္။ဆက္သြယ္လူသူမ်ား ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္သုိ႔ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။ ဥကၠဌ-၈၈ဝဝ၃၄၁၆၂၈ အတြင္းေရးမွဳး-၉၆၅ဝ၂၅ဝ၄၇၇
ဇုိမီးအလုပ္အမွဳေဆာင္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပ
ဇုိမီးကြန္ျမဴနီတီZCC၏၂၀၁၂အလုပ္အမွဳေဆာင္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ယခုလ ၁၃.၁၂.၂ဝ၁၂ တြင္ ဘူဒဲလားရပ္ကြက္ရွိ ZCC ရုံး တြင္ က်င္းပမည္ဟု သတင္း ရရွိပါသည္။
CRC သုိ႔အထူးဧည္သည္မ်ားေရာက္
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ကေနဒါ ႏုိင္ငံမွ Mr.Victor Biak Lian ႏွင္႔ Pastor CungCinတုိ႔သည္CRCရုံးသုိ႔လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ႔ၾကသည္။ဤပုဂၢဳိလ္ၾကီးႏွစ္ဦးသည္ခ်င္းတုိင္းရင္းသားးမ်ားအတြက္ေန႔မနားညမအားအလုပ္ လုပ္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ယၡဳအခါေဒလီေရာက္ ခ်င္းဒုကၡသည္မ်ားအားကေနဒါႏုိင္ငံမွေခၚယူေပးႏုိင္ရန္ၾကဳိးစားအားထုတ္ဆဲျဖစ္ေၾကင္းသိရပါ သည္။သူတုိ႔လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ႏုိင္ရန္ဆုေတာင္း ျခင္း ျဖင္႔ အားလုံး ဝုိင္းဝန္းကူညီၾကစုိ႔။

Advertisements

2 Responses to “CRC Monthly News (January 2011)”

  1. ngunrhelian said

    chin miphun ca a na tuan taktak maw ? resettlement Duh ca a CRC upa pawl nih chin refugee fa nua le pawl UNHCR sin a azawr tih hi a hman si a cun that dih na hua te lai hi ka a nan luat zawng a chinland nih biafak pi in an cheih te lai

  2. ngunrhelian said

    ခ်င္းတို႔ကိုေသြးအမ်ိဳးမ်ိဳးခြဲေစတဲ့အားကစားပြဲရပ္ဆိုင္းၾကပါရန္တိုက္တြန္းလိုပါတယ္ CRC ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းညံ႔ဖ်င္းမူေၾကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: