Chin Refugee Committee Delhi

Advocacy and help for Chin refugees in Delhi

ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၀၁၂

Posted by crcnewdelhi on February 8, 2012

CRC မွဆန္ေဝ
CRC၏ လစဥ္ေပးေဝလွ်က္ရွိေသာ Humanitarian အစီအစဥ္ကုိဇႏၷဝါရီလ ၃၁ ရက္၂ဝ၁၂CRC ရုံးခန္းတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။အဆုိပါအစီအစဥ္သုိ႔တတ္ေရာက္လာေသာမ်ဳိးႏြယ္စုအသီးသီးမွွေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္္ဆန္အိတ္ကုိယ္စီျဖင့္CRCရုံးမွမိမိတုိ႔ရပ္ကြက္အသီးသီးျပန္သြားၾကေၾကာင္းသတင္းရ
ရွိသည္။

ဓမၼဆရာ အသင္းေထာင္မည္
NewDelhi ေရာက္ခ်င္းဒုကၡသည္ မ်ဳိးႏြယ္စု အသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္္ ၄၅ ဦးသည္္္ DCCF ၏ဦးေဆာင္မွဳ ျဖင့္၂ဝ၊၁၊၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ဇုိဖယ္ အသင္းေတာ္ ဘုရား ေက်ာင္း၌အစည္းအေဝးတစ္ခု က်င္းပၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ထုိအစည္းအေဝးပြဲတြင္ ‘‘New Delh ေရာက္ ဒုကၡသည္ မ်ား Resettlement တေန႔ျပီးတေန႔ နည္းပါးလာသည္ကုိ မည္သုိ႔ ေျဖရွင္းရန္’’စသည္္တုိ႔ကုိအ ဓိက ေဆြးေႏြးၾကသည္ ။ထုိ႔ေနာက္ ဆႏၵျပပြဲတခု ဆင္ႏြဲႏုိင္ရန္ အတြက္အသင္းေတာ္အသီးသီးမွ ဓမၼ ဆရၾကီး မ်ားပူးေပါင္း၍ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု တည္ေထာင္ရန္ ပမာဏ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ျပီးေနာက္ ၂၄၊၁၊၂ဝ၁၂ တြင္ CHRO ရုံး၌ ဓမၼဆရာၾကီးမ်ား ျပန္လည္ေတြ႔ဆုံပြဲက်င္းပ၍ အဆုိပါ အစည္းအေဝးမွ ရ၊၂၊၂ဝ၁၂ တြင္္ ေတာင့္တင္းခုိင္မာက်စ္လစ္ေသာ ဓမၼဆရာအသငး္တစ္ခု ထူေတာင္ရန္ သေဘာ္တူဆုံးျဖတ္္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္

ခ်င္းအမ်ုိးသားေန႔ႏွင့္ Community
ယခုႏွစ္ ၆၄ႏွစ္ေျမာက္ခ်င္း အမ်ဳိးသား ေန႔ပတ္သတ္၍ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အထင္ အျမင္္ ကြဲျပားမဳွ ရွိေၾကာင္း အရပ္စကားအရ သိရွိရ ပါ သည္။ ေကာ္ ျမဴနီတီမ်ား၏ အဆုိအရတြင္၆၃ ႏွစ ္ ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔တြင ္္္္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ ေသာ ျပ သနာ ေျဖ ရွင္းသည့္ ကိစၥႏွင့့္္ပတ္သက္္၍ေသာ လည္းေကာင္း၊ရန္ပုံေငြေကာက္ခံေရး ႏွင့္ေသာ္ လည္ းေကာင္းသေဘာ္ထား အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကသည္။ ဖလမ္း ယူနီယံမွယၡဳႏွစ္ ၆၄ ႏွစ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ုိး သားေန႔တြင္ ရန္ပုံေငြထည့္ဝင္ျခင္း ၊ရုိးရာ အက မ်ားျဖင္႔ ပါဝင္ျခင္း ၊မျပဳရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ထား ေၾကာင္း ႏွင့္ယၡဳႏွစ္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ျဖစ္ေျမာက္ရး ေကာ္မီတီ ဥကၠဌ သုိ႔လိပ္မူ၍ တရားဝင္စာပုိ႔ျပီး ျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
နယူးေဒလီကြန္ဖရင္႔တက္ျမန္မာေခါင္း ေဆာင္မ်ား
၃ဝ-၃၁-၂ဝ၁၂ ဇႏၵဝါရီ၂ ရက္တုိင္ Ashok Hotel New Delhi တြင္က်င္းပျပဳလုပ္မံဲံ့ Eastand southEastAsia ကြန္ဖရင္႔သုိ႔တတ္ေရာက္္မည္႔ျမန္ မာႏုိင္ငံမွ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လူအဖြဲ႔ အ စည္းမွွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အႏၵိယျမဳိ႔ေတာ္ New Delhiသုိ႔ေရက္ခဲ့ၾကသည္။အဆုိပါကြန္ဖရစ္သုိ႔ ျမန္မာႏွိင္ငံမွခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ၊ၾကံခံဖြဲ႔ပါတီ၊တစညုပါတီ၊ရွမ္းအမ်ဳီးသားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၊အင္းအမ်ဳီးသားပါတီ၊ဝပါတီႏွင့္DCP ျမန္မာတုိ႔မွပါတီေေခါင္း ေဆာင္မ်ားအသီးသီးေရာက္ရွိလာၾကသည္။ေပါင္းကူးပါျမန္မာမွနာမည္ၾကီးရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္အကယ္ဒမီေက်ာ္သူ တတ္ေရာက္လာသလုိ၊CNP ပါတီမွ လည္းပါတီ ဥကၠဌ ပူးဇုိကမ္ ႏွင့္အတ ူပါတီအေထြ ေထြအတြင္းေရးမွဳးဆလိုင္းငွယ္ပီး (ngeihpi) တုိ႔ တတ္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ CNP ပါတီ အေထြေထြအ တြင္း ေ၇းမွဳး (၁)ဆလိုင္း ငွယ္ပီး သည္၂၉၊၁၂၀၁၂ တနဂၤေႏြတြင္ DBCF ဘုရားေက်ာင္းသုိ႔ ဘုရား ဝတ္ျပဳျပီး CRC မွွဥကၠဌ Coordinator တုိ႔ႏွင့္ေတြ႔ ဆုံျပီးဆလမ္းယူနီယံမွ သက္ဆုိင္ရာ လူၾကီးမ်ား ႏွင့္ဆက္လက္ ေတြ႔ဆုံေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
မတူမ်ဳိးႏြယ္စုအလုပ္အမွဳေဆာင္ ေရြးေကာက္ျပီးစီး
NewDelhi ရွိမတူမ်ဳိး ႏြယ္စု၏၂ဝ၁၂ ဗဟုိ အလုပ္အမွဳေဆာင္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဇႏၷဝါရီ လ၂၆ ရက္ /၂၀၁၂တြင္DMCFဘုရားေက်ာင္းတြင ္က်င္းပ ျပီးစီးပါေၾကာင္း/အဆုိပါေရြးေကာက္ပြဲမွ ေအာက္ ပါ ပုဂၢဳိလ္ၾကီးမ်ားအား ေရြးေကာက္တင္္ေျမာက္ၾက ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။
ဥကၠဌ – Tui Dim – 9650623341
အတြင္းေရးမွဴး- Aung Myint -9891545564
ဘ႑ထိန္း – Pu Lavoi -9311125035
ဇုိမီးမ်ဳိးႏြယ္စု ဗဟုိေကာ္မီတီဝင္မ်ား
ဇုိမီး မ်ဳိးႏြယ္စု၏ ဗဟုိအလုပ္အမွဳေဆာင္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဇႏၷဝါရီလ ၁၃ ရက္၂၀၁၂ တြင္ Budella ရပ္ကြက္ရွိဇုိမီးရုံးခန္မတြင ္ေအာင္ ျမင္စြာ က်င္းပျပီး စီးေၾကာင္း ေအာက္ပါအတုိင္ ဗဟုိအ လုပ္အမွဳေဆာင္္ အသစ္မ်ား ေရြးေကာက္တင္ ေျမာက ္ ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။
ဥကၠဌ- Thang Khaw Mang -9650620963
အတြင္းေရးမွဳး-NengZaDongh 8802988342
ဘ႑ထိန္း- Khoi Sian Pau – 8527533479
ေကဒီအုိ အလုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ
ခူမီး မ်ဳိးႏြယ္စု ကုိယ္စားျပဳအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ ေကဒီအုိ၏၂၀၁၂ ခုႏွစ္အလုပ္အမွဳေဆာင္ ေကာ္ မတီ ေရြးေကာက္ပြဲက ုိ ဇႏၷဝါရီလ၂၂ ရက္တြင္ ေအာင ္မင္စြာ က်င္းပၾကျပီး ေအာက္ပါအတုိင္း ဗဟုိအလုပ္အမွဴေဆာင္ ေရြးခ်ယ္တင ္ေျမာက္ ၾကပါသည္။
(၁) ဥကၠဌ Aisawh Theingri 9654433135
(၂) အတြင္းေရးမွဴး Luke Aung David ph- 9213503497
(၃) ဘ႑ထိန္း- Pastor L.Hengri Zarte
စာတတ္လားပညာရွိလား
လူတုိင္းပညာသင္အရြယ္တြင္ ပညာကုိ သင္ ၾကားရန္ လြန္္အေရးၾကီးပါသည္။ဗမာစကားပုံ တြင္“ပညာလုိအုိသည္မရွိ”ဆုိစကားရွိေသာ္ လည္းလက္ေတြ႔တြင္မွဳ အလြန္ခက္ခဲေၾကာင္း ေတြ႔ရေပမည္။အသက္၃၀ေက်ာ္တြင ္၁၀တန္း ျပန္သင္ရမည္ဆုိလွ်င ္မည္သူမွသင္ႏွိင္မည္မ ဟုတ္ေပ။”လသာတုန္းဗုိင္းငင္”ဆုိသလုိငယ္ ရြယ္စဥ္စာသင္ရန္လုိအပ္သည္။အဘယ္ ေၾကာင့္စာသင္ရမလဲဟုတခ်ဳိ႕ေမးစရာရွိေပ မည္။မွန္သည္။အခ်ိန္ကုန္၊ေငြကုန၊္အပင္ပန္းခံ၍ စာသင္မဲ့အစား အရြယ္ေကာင္းတုန္းစီးပြါးရွာ ေသာ္ သာ၍ေကာင္းသည္ဟု ထင္သူလည္း ရွိခ်င္ရွိ မွာပါ။သုိ႔ေသာစီးပြားရွာရာတြင လြယ္ကူစြာ ႏွင္႔ ေအာင္ျမင္မွဳရရွိရန္ပညာသည္မသင္မျဖစ္လူတုိင္းသင္ရေပလိမ့္မည္။’’အလိမၼာစာမွာရွိ”ဟူေသာဆုိရုိးစကား ႏွင့္’’ပညာရဲရင့္ပြဲလယ္တင့္’’ ဟူေသာဆုိ ရုိးစကားအတုိင္း မိမိတုိ႔`၏အိမ္ေထာင္ၾကီး ပြားရန္ ႏွင့္ စီးပြားေရးရွာရာတြင ္ပညာရွိႏွင့္ ပညာ မရွိသူ တုိ႔သည္လြန္စြာ ကြာဟမွဳရွိ ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရ ပါ သည္။သုိ႔ေသာ ္ပညာရရွိရန္ စာသင္ၾကားတတ္ ေျမာက္ေသာ္လည္း ပညာမရွိသူေျမာက္ မ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္းလည္း သတိမေမ့ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
အထူးသျဖင့္ ေဒလီေရာက္ခ်င္းဒုကၡသည္မ်ား တြင ္ စာသင္ေသာ္လည္း မိမိတုိ႔႔မိသားစုႏွင့္မ်ုိုုဳး ႏြယ္စုအ တြက္ လုံးဝအသုံးျပဳ၍ မရေသာ စာ တတ္ေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားရွိေၾကာင္းသတိျပဳၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ဆုိလုိသည္မွာ စာမတတ္ေသာ္လည္း လူမ်ုိဳးႏွင့္ ဘာသာေရးအတြက္ အလြန္အသုံးဝင္ေသာ သူရွိ သလ ုိစာတတ္ေသာ္လည္း လုံးဝ အသုံးျပဳလုိ႕မရ ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားလည္း ရွိေပသည္။ ဤေနရာတြင္ ကြ်န္ေတာ္ဆုိလုိသည္မွာ အဂၤလိပ္စာ၊ အဂၤလိပ္ စကားတတ္ရုံျဖင ့္မာနၾကီး၍ မိမိဘာသာ မိမိဝါ ၾကြားသ ူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတြ႔ရွိ၍ ထုိသူမ်ား သည ္ ’’ပညာရွိ’’ ဟုမွတ္ယူၾကသည္ကုိ ဝမ္းနည္း မိ ပါသည္။ စာတတ္သည္ဆုိသည္မွာ ပညာရွင္ တ ဦးျဖစ္လာရန္ ေသာ့ေခ်ာင္းကုိင္သူအဆင့္သာ ေရာက္ရွိပါသည္။ပညာရွိတေယာက ္ ျဖစ္လာႏုိင ္ ရန္ ေသာ့ေခ်ာင္းကုိင္ထားရႏုိင္သူ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိေသာ့ကုိ အသုံးမျပဳခ်င္၊ မျပဳတတ္ျဖစ္ပါမူ အ ခ်ဥ္းအႏွီးသက္သက္ျဖစ္ ေနပါလိမ္မည္ ။ထုိ႔ ေၾကာင့္အဂၤလိမ္စာ၊အဂၤလိမ္စကားသုိ႔မဟုတ္ဘာသာၾကီးစာေပႏွင ့္စကားကုိတတ္ ေျမာက္တုိင္း မိမိကုိယ္ကုိပညာရွိဟူ၍ မွတ္ယူျခင္းမျပဳရန္လုိအပ္ ေပ သည္။ကမၻာေပၚတြင္အသက္ရွင္ေနတုိင္သ ေရြ႕သင္စရာဟူ၍လူ႔အသက္ကုန္ႏူိင္ေပမည ္မ ဟုတ္ပါ။
ယေန႔တြင္ လူတုိင္းမိမိတုိ႔ကုိယ္စီျပန္ လည္ စမ္း စစ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။က်ြႏု္ပ္ေတာ္သည ္စာတတ္ လားသုိ႔မဟုတ္ ပညာရွိလားဟူ၍ မိမိကုိယ္ကုိ မွားယြင္းစြာ ထင္မွတ္မာန ၾကီးတုိင္းအရာ ေရာက္ မည္မဟုတ္။ လူဟူမည္သည္မွာ သင္ ေလေလမိိမိကုိယ္က ုိႏွိမ့္ခ်ေလေလ သာျဖစ္သည္။ ေကာင္းကင္ယံ၌ ပ်ံဝဲေနေသာစြန ္သည္္မည ္သုိ႔မၽွ မာ နၾကီးရန္မရွိ။ အဘယ့္ေၾကာင္႔ဆုိေသာ ္ထုိ သုိ႔ပ်ံဲႏူိင္ရန္ေျမ ျပင္မွအပ္ခ်ဥ္ၾကီး ျဖင္႔ထိန္း ကြယ္ ထား၍ျဖစ္သည္။ ယေန႔သင္ေရာက္ရွိေသာေနရာ၊ ေရာက္ရွိေသာဘဝသည္ စာတတ္အဆင့္ လား ပညာ ရွိအဆင့္လား? မိမိဘာသာသိရေပမည္။ မည ္သူ႔ဆုိေစ ခ်င္းတုိ႔၏ အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ ယန႔သင္ေရာက္ရွိေသာဘဝမွ အလုပ္အေျကြး ျပဳ ရန္လက္ သင့္လူမ်ဳိးမွ ကမ္းၾကဳိလွ်က္ပါ။

CRCႏွင့္မ်ုိးႏြယ္စုအသီးသီးမ ွေခါင္းေဆာင္တုိ႔ သည္၂၈၊၁၊၂ဝ၁၂ ေသာၾကာညေန၃းဝဝနာရီ တြင္ SLIC ရုံး၌အစည္းအေဝးတစ္ခ ုက်င္းပ ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။ ထုိအစည္းအေဝးတြင္ နယူး ေဒလီ ေရာက္ဒုကၡသည္မ်ား ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာေျဖရွင္းရာတြင္လြယ္ကူစြာ ေျဖရွင္းႏူိင္ရန္ အမ်ုဳိးမ်ုဳိးေဆြးေႏြးထားၾကပါသည္။အဆုိပါအစည္းအေဝးမွယေန႔မွစ၍ရဲႏွင္႔သက္ဆုိင္ေသာ အမွဳမ်ား ႏွင္႔ ဥပေဒကုိင္းဆုိင္ရာအမွဳ မ်ားကုိ SLIC မွလြယ္ ကူျမန္ဆန္စြာ ေျဖရွင္းႏူိင္ရန္ မ်ဳိးႏြယ္စု အသီးသီး၌ ၾကံဳေတြ႔ေသာ ျပႆနာမ်ားက ုိအခ်ိန္မွီသတင္းေပး ပုိ႔တုိင္ၾကားၾကရန ္ဟု SLIC ဘက္မွ အကူအညီ ေတာင္း သြားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ျပႆနာၾကဳံေတြ႔ပါက အခ်ိန္မွီ SLIC သုိ႔တုိင ္ၾကား မွဳ ျပဳလုပ္ၾကရန္ အားလုံးကုိ ဤစာေဆာင္အားျဖင့္ ႏူုိးေဆာ္အပ္ပါ သည္။
CRC အသုံးျပဳသူမ်ားျပား
ယခုႏွစ္ ဇႏၵဝါရီလမွစ၍ CRC အသုံးျပုဳ သူခ်င္းဒုကၡသည္ ဦးေရသည္ တေန႔ထက္တစ္ ေန႔ မ်ားျပားလာသည္ ဟ ုCRC မွတ္တမ္းအရာ ရွိမွ တ ဆင့္ သိရွိရပါသည္။ ဇႏၵဝါရီလ အတြင္း CRC သုိ႔ သြား ေရာက္အမ်ဳိးမ်ဳိး အကူအညီ ေတာင္း သူဦး ေရမွာ စုစုေပါင္း (၁၉၃) ဦးရွိ သည္။ ဇႏၵဝါရီလ (၂၄) တစ္ရက္ တည္းတြင္ CRC သုိ႔ခ်င္းဒုကၡသည္ (၂၄) ဦးသြား ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းအရ သိရွိရသည္။
CRC သုိ႔ႏူိင္ငံျခားဧည္႔သည္ေရာက္
နယ္သာလန္(ေဟာ္လန္)ႏူိင္ငံမွ သတင္း ေထာက္ John Stokef သည္၂၁၊၁၊၂ဝ၁၂ တြင္ CRC ရုံးသုိ႔လာရာက္၍ New Delhi ေရာက္ခ်င္းဒု ကၡသည္မ်ား၏ အေျခအေနအေသးစိတ္ကုိ စုံစမ္း ေမးျမန္းသြားပါသည္။ New Delhi UNHCR မွခ်င္း ဒုကၡသည္မ်ားကုိ မည္သုိ႔မည္ပုံကူညီခံ့ပုံႏွင့္ လက္ ရွိအျခအေနမ်ားကုိ CRC မွတာဝန္ရွိသူမ်ားအား တင္ျပခဲ့ပါသည္။ John Stokef မွ နယ္သညလန္ အစုိးရသုိ႔ခ်င္းဒုကၡသည္မ်ား၏ အေရးကုိတင္ျပေပး မည္ဟု ဂတိျပဳသြားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
အမ်ားသိသာရန္
CRC မွလစဥ္ပုံမွန္ထုတ္ေဝ လ်က ္ ရွိေသာ လစဥ္ထုတ္ စာေစာင္သုိ႔ ေဆာင္ ပါး မ်ား ၊သတင္းမ်ား ေပးပုိ႔ ၾကရန္အားလုံးကုိ ဖိတ္ ေခၚ ပါ သည္။ျမန္မာလုိမ ေရးတတ္ပါက မိမိတတ္ေျမာက္ ေသာ မိခင္ဘာသာစကားျဖင္႔ ေအာက္ပါဖုံးနံပါတ္ ႏွင့္ အီးမဲလ္လိပ္စာ သုိ႔ေပး ပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။
ဦးစုိးတင့္ -Clianfamily@gmail.com
ph – ၉၈၁၀၃၂၇၂၄၄
ခုိင္ဘြဲ႕ – ၈၅၂၇၀၄၉၇၇၄
သင့္လုပ္ငန္း ၊ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားကုိ CRC လစဥ္ ထုတ္ စာေစာင္သုိ႔ ေၾကာ္ျငာ လုိပါက ေၾကာ္ျငာႏူိင္ သည္။

Advertisements

One Response to “ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၀၁၂”

  1. ngunrhelian said

    လူ႔အခြင့္အေရးဆိုတာဘာလဲ??CRC လူၾကီးမ်ားအားေမးသင့္ေသာစကားလုံးေတြပါ…..ဆန္တစ္အိပ္နဲ့ခ်င္းဒုကၡသည္ေတြရဲ့
    အခြင့္အေရးခ်ိဳးေျဖာက္ရန္ဝန္မေလးသူေတြျဖစ္ၾကတယ္ဆိုတာသာသိရ၏…ရလဒ္ေကာင္းကနင္တို႔တစ္ေယာက္စီတိုင္းအား
    ေစာင့္ေနပါေၾကာင္းအသိေပးအပ္ပါသည္

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: